Kuvateksti

MIKSI?

Kun koulutukselta halutaan vaikuttavuutta, toivotaan joko olemassaolevan myönteisen osaamisen vahvistamista tai uusien taitojen, ajatusten tai vahvuuksien kehittymistä. Tai näitä molempia. Joskus toivotaan näiden sijasta tai lisäksi joidenkin juurtuneiden negatiivisten tai väärien ajatus- tai toimintamallien poisoppimista.

Vaikuttava koulutus muuttaa tapoja. Työntekijöiden koulutuksesta puhuttaessa työn tekemisen tapoja ja niiden myötä työn tuloksia. Ollakseen todellista ja pysyvää muutoksen täytyy tällöin pohjautua taitojen ja tietojen kehittymiseen. Se taas ei onnistu ilman asenteiden ja ajatusten kehittymistä.

Asenteet muuttuvat hitaasti. Parhaat taidot ja työtavat kehittyvät hitaasti. Varmaa kuitenkin on, ettei ihminen muuta työtapaansa muuta kuin näennäisesti, ellei hän itse halua sitä muuttaa. Siksi vaikuttavalle koulutukselle ei ole oikotietä.

Mitä vaativammasta taidosta tai työtavasta on kysymys, sitä hitaampaa on muutos. Monella alalla yksi työn haastavimmista asioista on vuorovaikutus asiakkaiden, potilaiden, oppilaiden, lasten vanhempien tai työtovereiden kanssa. Toisaalta monelle juuri ihmiset ovat se eniten iloa tuottava ja motivoivin asia työssä. Niin tai näin, vuorovaikutus on hyvin, hyvin olennainen seikka työn tulosten ja tavotteidenkin kannalta katsottuna.

MITEN?

Tarjoan koulutusta vuorovaikutuksen parantamiseksi. Jotta se olisi vaikuttavaa, se ei voi olla kertaluonteista. Sen on myös aktivoitava osallistujien ajatukset. Siksi menetelmäni on seuraava:

Koulutus koostuu esittely/teorialuennosta ja 5-7 keskustelumuotoisesta kokoontumiskerrasta. Esittelyluennolla osallistumismäärällä ei ole väliä, mutta keskustelukertaan voi osallistua 3-8 ihmistä kerrallaan. Ryhmän on mielellään pysyttävä samana. Jos halutaan kouluttaa koko työyhteisö, on hyvä pitää vielä lopuksi yhteinen kokoontuminen.

KENELLE?

Koulutus sopii esimerkiksi hoitoalan ja kirkon työntekijöille, asiakaspalvelutehtävissä oleville, opetus- ja kasvatusalan työntekijöille. Koulutuksen vaikuttavuutta on tutkittu opettajilla ja tulokset ovat vakuuttavat. Kokemusperäistä tietoa menetelmän vaikuttavuudesta on kaikilla mainitsemillani aloilla.

Mikä parasta, tämä koulutus lisää työssäjaksamista ja työyhteisön hyvinvointia. Tutkitusti.